Dumt förslag om ekodesign

Näringsdepartementet har presenterat ett PM om förslag på lag om ekodesign.

Kärnpunkten i lagen är denna paragraf:

4 § En energianvändande produkt eller del skall vara så utformad att dess energianvändning är effektiv och dess miljöpåverkan är låg.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådan energianvändning och miljöpåverkan.

Det innebär att alla “energianvändande produkter” som säljs i Sverige (och hela EU) måste uppfylla krav på effektiv energianvändning och låg miljöpåverkan som regeringen eller någon statlig myndighet godtyckligt kan bestämma. Eftersom fordon och delar av byggnader (t.ex. värmepannor) inte omfattas av lagen så blir det i praktiken främst eldrivna produkter av som det handlar om.

Det är ett dumt förslag som bygger på missuppfattningen att elanvändning i sig är något som är farligt för hälsa, miljö och klimat. Så är inte fallet, det är bara vissa sätt att producera el som är farligt för hälsa, miljö och klimat. Dessa problem bör hanteras genom att man internaliserar de externa kostnader som elproduktionen medför. Detta innebär att kostnaden kommer att läggas på elpriset, och rationella konsumenter kommer därmed att efterfråga energieffektiva produkter för att minska sin driftskostnaden, eller så producerar man istället elen på så sätt att miljöpåverkan minskas.

Det fina med el är att eldrivna produkter oftast inte har någon direkt miljöpåverkan vid användning alls (till skillnad från t.ex. bensin- eller dieseldrivna fordon och oljeeldade värmepannor).

Det kan förvisso vara rimligt att ha krav på att konsumentprodukter ska ha låg direkt miljöpåverkan (då räknas inte elanvändning), eftersom det kan vara väldigt svårt att tillämpa internalisering av externa kostnader direkt mot privatpersoner. Men detta ska i så fall gälla alla produkter, inte bara energianvändande produkter.

Tyvärr är Sverige tvunga att införa någon lag i stil med detta genom EU-direktivet 2005/32/EG. Regeringen bör inom EU verka för att detta direktiv görs om till att handla om direkt miljöpåverkan från alla produkter (inte bara energianvändande produkter) och att kraven på energieffektivitet tas bort.

Detta påminner om förslaget att förbjuda glödlampor som jag tidigare skrivit om.

(Även postat på Bloggregeringen. Kommentera där.)

2 kommentarer to “Dumt förslag om ekodesign”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Rädda glödlampan säger:

    […] har EU:s ekodesignkrav lett till att man överväger införa förbud mot glödlampor, se pressmeddelande från […]

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Orimlig detaljreglering genom EU:s Ekodesigndirektiv säger:

    […] tidigare inlägg där jag kritiserar […]