Nu blev det rätt om smygfotografering

Regeringen har tidigare lagt fram ett väldigt långtgående förbud mot kränkande fotografering som fick hård kritik från flera håll, bl.a. av Lagrådet och av mig i tidigare inlägg.

Lyckligtvis har regeringen tagit till sig av kritiken och har nu presenterat ett nytt reviderat förslag.

Nu föreslår man en ny lagparagraf som lyder:

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.

Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet.

Det är ett alldeles utmärkt förslag. Det är tydligt och omfattar precis vad som bör vara förbjudet, varken mer eller mindre. Det lämnar inte utrymme för domstolar att efter eget gottfinnande döma sådant som inte uttryckligen står i lagen. Däremot lämnar det utrymme för domstol att fria vissa fall som i princip omfattas av lagen (andra stycket), men det tror jag är bra i det här fallet.

I motiveringen kan man läsa följande mycket viktiga konstaterande (sid 25):

Även om ett intrång kan ske i den enskildes personliga integritet vid fotografering oavsett vilken plats denne befinner sig på måste enskilda normalt räkna med att kunna bli fotograferade när de rör sig ute bland andra människor där vem som helst kan iaktta dem.

Bra jobbat på Justitiedepartementet!

5 kommentarer to “Nu blev det rätt om smygfotografering”

 1. Mats Henricson säger:

  Fast vänta nu, det betyder väl att vem som helst som jobbar på en myndighet (SÄPO, FRA, Polisen, Konkurrensverket, …), har rätt att ta foto med din egen kamera på din telefon eller dator?! Vanligtvis är det ju inte möjligt, datorn eller mobilen måste hackas först, men OM man bortser från just hackandet så är själva fotograferandet tillåtet!

  Borde man inte lagt till att det behövs beslut från åklagare för att det ska vara tillåtet? Nu får man en öppning för detta djävla övervakningssamhälle som både du och jag ogillar.

 2. Mikael Ståldal säger:

  Det finns förvisso oroväckande tendenser att vi går mot ett övervakningssamhälle, men jag tror att dina farhågor vad gäller just den här lagen är obefogade.

  För det första så innebär tredje stycket inte att något som idag är förbjudet blir tillåtet, bara att vissa saker som annars hade blivit förbjudna med denna nya lag förblir tillåtna.

  För det andra så är inte allt som myndighetsanställda gör del av myndighets verksamhet, det måste vara i tjänsten. Den som missbrukar detta för privata syften gör sig skyldig till tjänstefel.

  För det tredje så är det ju förbjudet att hacka folks datorer och telefoner (dataintrång), och det ändras inte av denna lag. I den mån myndigheter undantas från detta förbud så måste det finnas en lag som uttryckligen säger just det.

  Slutligen så förbereder regeringen ett lagförslag som ska reglera polisens möjlighet att fotografera på ett sätt som annars skulle bryta mot denna nya lag (sidan 31 i lagrådsremissen).

 3. Mats Henricson säger:

  Det som inte är explicit förbjudet är tillåtet, det har vi ju lärt oss sedan länge. FRA körde den metoden länge.

  Naturligtvis ska det vara i tjänsten. Alla de som idag övervakar vår vardag (FRA exempelvis) gör det i tjänsten. Om de sedan genom ett zero-day exploit eller liknandekan hacka våra datorer, och sedan använda dem för att fotografera och filma oss, så är det myndighetsverksamhet i tjänsten. Om den anställde sedan använder det för privat utpressning så må det vara straffbart, men det är ju genom slappa regler och genom att göra det möjligt att införskaffa denna typ av information som den privata utpressningen blir möjlig.

  Är det förbjudet att hacka folks datorer? Får inte ens polisen göra det, menar du.

  Din tilltro till att lagarna blir bra, och efterföljs, gör mig ledsen. När fick du den, ursäkta mig, barnatron?

 4. Mikael Ståldal säger:

  Ja, det är förbjudet att hacka folks datorer, ur Brottsbalkens 4:e kapitel:

  9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Lag (2007:213).

  Om man inte har någon tilltro till att lagarna efterföljs så finns det väl ingen större anledning att bry sig om hur lagarna ser ut?