Framgångsrik utrikespolitik kommer inte att handla så mycket om möten mellan ambassadörer och andra officiella representanter. Den kommer istället att handla om

 • Riktade fysiska insatser (pga svagheten i ekonomiska sanktioner)
 • En formell skillnad i skyldigheter och rättigheter gentemot diktaturer
 • Ett massivt, distribuerat kulturellt och ekonomiskt inflytande, som riktas mot problemzoner

Kalla krigets skarpa lans måste bytas mot tusen röster och miljoner affärskontakter.

Vi lever i en möjligheternas tid. Ny teknik och ökad kommunikation gör varje individ mer kraftfull. Det liberala tänkandet med respekt för individens frihet öppnar inte bara upp för ekonomisk tillväxt, utan ger också stabila samhällen som kan fortsätta att utvecklas dynamiskt, utan att låsas fast i auktoritärt styre eller kollapsa till anarki, till s k failed states.

Men samma teknik som hjälper oss att leva goda liv, kan också användas för förtryck. Faktum är att de totalitära diktaturerna i Sovjetunionen och Nazityskland nog inte varit möjliga utan t ex telefonen och järnvägen. Teknik kan ge megafrihet eller megaförtryck. Massförstörelsevapen av olika slag har blivit ett allt större hot, beroende på möjligheten till snabb kunskapsspridning.

Länge satt vid fast i det kalla kriget, ett nukleärt dödläge i vilket hela världen inlemmades i två block. Numera, eller rättare sagt just nu, finns det möjlighet att agera även militärt, utan att sätta världen i brand. Men den möjligheten kan börja försvinna ju fler länder som skaffar kärnvapen.

Frihandeln och den massiva ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer ger frid och välstånd, men minskar också de demokratiska ländernas förmåga att påverka andra länder genom ekonomiska styrmedel. Om inte väst vill handla med buslandet X, kan landet istället handla med Ryssland och Kina (och ibland tyvärr Europa). USA:s och Storbritanniens agerande måste ses i ljuset av denna nya begynnande ekonomiska maktlöshet.

En utbildad och driftig medelklass är ett gott fundament för en liberal demokrati. Men vårt oljeberoende har gjort att ett antal stater har kunnat skaffa sig makt utan att ha gått den vägen. Iran, Irak, Saudiarabien och Ryssland har kunnat ställa till oreda för resten av världen (och för sina egna) genom att ha mer pengar än omdöme (eller moral). Rika oljetillgångar (eller någon annan råvara) korrumperar lätt samhället, och är alls ingen garant för välstånd. I länder i Afrika med stora naturtillgångar har civilbefolkningen ibland behandlats brutalt och utan hänsyn till människoliv, då befolkningen anses sakna ekonomiskt värde, jämfört med naturtillgångarna. Det är viktigt att det ekonomiska värdet flyttas till människorna.

Människor jorden över måste bli bättre på att förstå varandra, och ju fler missupfattningar och felaktiga antaganden som finns, desto svårare blir det att existera i samma verklighet utan konflikter.

Diktaturer förtrycker sina befolkningar på två sätt:

 • Våld och hot om våld
 • Genom att hindra information att nå invånarna

Många diktaturer skulle få problem att fortsätta vara diktaturer om individerna i landet hade fri tillgång till information, så att de själva kan bilda sig en uppfattning om saker och ting. Diktaturens informationsgrepp om invånarna kan vara absolut, som i Nordkorea, eller realiserat genom statliga medier och hårt styrda tidningar, såsom i många andra diktaturer. Sverige ska ha som mål att förse så många människor i världen med så fri tillgång till information som möjligt. Detta bör ofta ske inte genom regeringen direkt, utan via organisationer och företag. Informerade individer ger stabilare samhällen, eftersom invånarna då har bättre koll på verkligheten, genom att kunna jämföra olika informationskällor. Fri tillgång på information har därför en stabiliserande verkan. Satellitkanaler som Al-Jazeera har förbättrat tillgången till information i många diktaturer, med sin eklektiska blanding av hatiska reportage och mer balanserade inslag.

Konkret skall följande göras:

Stor kapacitet att flytta trupp
En sak som saknats i Europa är förmåga att snabbt flytta trupp och andra resurser till där de behövs runt jorden. Sverige har nu glädjande börjat korrigera detta genom att planera att inköpa stora transportplan som ska klara detta och ge oss och Europa Strategic Airlift Capability. Flygplanet C-17 Globemaster eller motsvarande ska därför köpas in i tillräcklig mängd.

Stor kapacitet att flytta jord
Allteftersom världen blivit mer rörlig, först med jetåldern och nu med IT-eran, har möjligheten för en liten grupp att genom planering, timing och dynamik sabotera för resten ökat. Vi såg det elfte september med tvillingtornen. Vi ser det i smuggling från Syrien in i Libanon, och i snart sagt alla oroshärdar. Israel har börjat bygga murar, kanke inte alltid på rätt ställe. Vallgravar är byggda runt staden Fallujah i Irak, och kommer att byggas runt Bagdad. Saudiarabien bygger ett stängsel mot Irak. Sverige bör undersöka om ökad kapacitet från vår sida att snabbt och effektivt sätta upp fysiska hinder, kan komma till nytta för att hindra terrorister och orosmakare att rasera det civila samhället i utsatta områden i världen.

Ordningsmakt till Irak
USA och dess allierade lyckades effektivt störta Saddam Hussein och hans regim. Men mycket kritik har riktas mot att man inte satt in nog resurser efteråt. En del menar att man ställt till det så till den milda grad att man inte bort anfalla till att börja med. Vad vi vet idag är att det finns stora ordnings- och säkerhetsproblem i Irak, och att civilbefolkningen lider stort. Sverige och EU måste därför hjälpa till att axla bördan och hjälpa till med ordning och säkerhet i Irak.

Klassa länder med frihetsrating
Sverige bör inom EU verka för att länder ska klassificeras efter hur legitim regim de har. Länder som anses ha en icke-legitim regim (dvs inte vald av folket eller som förtrycker delar av sin befolkning) anses ha begränsade rättigheter att företräda sitt land, och vissa rättigheter som normalt anses tillhöra ett land (suveränitet t ex) tillmäts då mindre vikt.

Ensidig avveckling av tullar
Sverige skall verka för att EU ensidigt avskaffar alla tullar med omvärlden. Om resten av EU inte går med på detta kan man börja med att föreslå tullfrihet för mellanöstern (av strategiska skäl) och Afrika.

Utökning av det konstitutionellla skyddet för individen i EU
En ny konstitution måste komma till stånd i EU, en konstitution som skyddar individen. Vad EU får bestämma och inte bestämma över måste också klart definieras i en s k kompetenskatalog.

Avskaffa jordbruksbidraget nu!
CAP (Common Agricultural policy) inom EU kan ses som direkt ansvarig för mycken fattigdom på landsbygden världen över. CAP hindrar den fattige bonden att få ett bättre liv. CAP skall därför avskaffas. Om detta visar sig svårt, så börjar man återigen med mellanöstern och Afrika.

Motverka islamisters informationsövertag
Terror kan komma från många håll, vilket invånare i flera europeiska länder kan vittna om, men i fokus just nu är s k islamister, som kopplar ihop terror med en religion. Dess rekryter kommer dels från diktaturer och dels från radikaliserade celler i väst. I båda fallen används berättelser som förändra människor till att bli terrorister. Vi måste motverka dessa berättelser, genom att gå i polemik och att ge alternativ. I väst finansieras ofta radikala celler, och radikala inriktningar, av oljepengar ursprungligen från t ex Saudiarabien och Iran. Sådan finansiering måste stoppas. I diktaturer kan de radikaliserande framställningarna frodas, eftersom de lever i en slags avig symbios med den förtryckande makten och drar uppmärksamheten från det förtryck man lever under i diktaturen. Vi måste ge individer i diktaturer en fri(are) tillgång till information. Detta görs förmodligen bäst genom fristående men av Sverige finansierade organisationer som tar på sig uppgiften att översätta och sprida information in i diktaturer, på alla upptänkliga sätt, ofta med ny teknik. Diktaturer kommer att klaga på att detta är en kränkning av deras suveränitet, men som sagts tidigare så tillmäts inte diktatoriska regimer lika mycket rättigheter.

Utveckla EU:s influenszonspolicy
EU har redan idag speciella avtal med länder i sin geografiska närhet. Detta arbete måste fortsätta med morot och piska, ett arbete som ju så ofta varit framgångsrikt för att ge reformer i nya EU-länder, innan inträdet i EU.

Sverige ned i NATO
Sverige måste alldeles för senfärdigt nu gå med i NATO, för att samarbeta militärt med andra demokratier.

Enad front för yttrandefrihet
Sverige måste verka för en enad front för yttrandefrihet inom EU.


16 kommentarer till “Bloggregeringens utrikespolitik”  

 1. 1 Bulten i Bo

  Sverige bör undersöka om ökad kapacitet från vår sida att snabbt och effektivt sätta upp fysiska hinder

  Den “liberala” bloggregeringen ser alltså som sin uppgift att verka för att nya Berlinmurar upförs. Varifrån kommer inspirationen? Jo:

  Saudiarabien bygger ett stängsel mot Irak

  Hm, den “liberala” bloggregeringen ser alltså med gillande hur den muslimska och mest efterblivna familjediktaturen Saudiarabien (som levererade majoriteten av terroristerna till 11 september) sätter upp ett staket mot landet där president och parlament utsetts i val.

  Sverige och EU måste därför hjälpa till att axla bördan och hjälpa till med ordning och säkerhet i Irak.

  “Sverige ska skicka trupper till Irak” kunde det ha sammanfattats med om den “liberale” utrikesministern hade besuttit förmågan att tala klarspråk. Vi sanna liberaler tycker dock naturligtvis att detta ska avgöras på individbasis, de svenskar som inte vill kriga stannar hemma och de som vill kriga tar värvning i USA:s eller Uzbekistans armé. Jag tar för givet att bloggregeringens representater ställer sig först i kön till värvningskontoret.

 2. 2 Jörgen Modin

  Hm, den “liberala” bloggregeringen ser alltså med gillande hur den muslimska och mest efterblivna familjediktaturen Saudiarabien (som levererade majoriteten av terroristerna till 11 september) sätter upp ett staket mot landet där president och parlament utsetts i val.

  Det centrala är att det är svårt att värja sig mot lättrörliga fiender, och detta beror delvis på koordnationsmöjligheter som kommunikationsteknologi ger. Därför kommer fysiska hinder att vara en realitet i framtiden, även om det bästa vore om de inte behövdes. Saudi är ett exempel på detta, även om Saudi inte har en demokratisk regim.

  Vi sanna liberaler tycker dock naturligtvis att detta ska avgöras på individbasis, de svenskar som inte vill kriga stannar hemma och de som vill kriga tar värvning i USA:s eller Uzbekistans armé.

  Svenska individers medverkan ska vara frivillig. Det är inte fråga om värnpliktiga. här, är tanken. Huruvida det är militär eller ordningsmakt kan man diskutera, men jag vet att klagomål har hörts från amerikaner att man saknar folk med mer poliskompetens.

 3. 3 Bulten i Bo

  Svenska individers medverkan ska vara frivillig. Det är inte fråga om värnpliktiga. här, är tanken.

  Hm, så den dag alla svenska frivilliga stupat skcikar vi inga nya soldater för att fortfölja dettta för vårt fosterland så livsviktiga uppdrag. Utan drar oss bara ur konflikten?

  Problemet är dock att jag inte heller vill bidraga med skattepengar till detta krig i strid motfolkrä tten. Kommer ni i liberala bloggregeringen att ge mig skatterabatt för detta?

  Och till sist får jag visst upprepa min fråga från förra inlägget, kommer bloggregeringen att visa gott föredöme genom att anmäla sig som frivilliga i de arméer som redan utför det krig som ni önskar att mina barn ska dras in i?

 4. 4 Jörgen Modin

  Hm, så den dag alla svenska frivilliga stupat skcikar vi inga nya soldater för att fortfölja dettta för vårt fosterland så livsviktiga uppdrag. Utan drar oss bara ur konflikten?

  Precis. Om inte konflikten hotar vårt samhälle. Fast jag tycker vi ska avskaffa allmän värnplikt.

  Och till sist får jag visst upprepa min fråga från förra inlägget, kommer bloggregeringen att visa gott föredöme genom att anmäla sig som frivilliga i de arméer som redan utför det krig som ni önskar att mina barn ska dras in i?

  Det är inte säker att alla i bloggregeringen håller med i min utrikespolitik. Vi snackar inte ihop oss innan. Jag tror det stod något om det i regeringsförklaringen (uppdatering: Det står under fliken “Om Bloggregeringen”).

  Självklart ska insatser i Irak vara frivilliga. Om man tror sig gå mot en säker död så tror jag att det är få som anmäler sig. Om det är en mindre sannolikhet så tror jag fler är villiga att ta risken för att göra en insats för något de tror på. Livet är fullt av risker, och för en del människor är det värt att ta en risk för att göra något man tror på. Hur jag själv skulle göra beror på hur jag uppfattar risker kontra nytta, och det kan jag inte avgöra nu, innan insatsen har börjat förberedas. Om det ser ut att bli en klantig insats med dåliga odds kommer mycket få att anmäla sig.

  Jag önskar inte att dina barn skall dras in. Har de talat om att ta sold? Hur gamla är de?

 5. 5 Per F Pettersson

  En till punkt:

  Allt bistånd, utom rent katastrofbistånd, bör ha en demokratiserande inriktning. Pengar till diktaturer är tveksamt, och skall isåfall alltid kopplas till krav på demokratiseringsåtgärder. Mest bistånd skall gå till unga demokratier och syfta till att bygga upp demokratiska institutioner. Gentemot människofientliga diktaturer, såsom iran, burma och nordkorea så bör allt bistånd gå till oppositionella grupper för att underlätta deras informationsspridning.

 6. 6 Bulten i Bo

  Om inte konflikten hotar vårt samhälle

  Varje sansad politiker bör väl hävda att det ENDAST är i konflikter som de facto hotar vårt samhlle som han är beredd att skicka våra soldater för blodspillan, eller hur?

  Antingen håller den bloggliberale utrikesministern med om det och då är jag sänd på att få höra hans analys om på vilket sätt förhållandena i Irak hotar vårt svenska samhälle. Samt varför han dock inte anser att denna för Sverige tydligen livsviktiga konflikt är värd att bekämpa med alla till bud stående medel, dvs, även våra värnpliktiga i det fall då de frivilliga stupat!

  Eller också har vår bloggliberale utrikesminster åsikten att svenska pojkar och flickors liv gott kan offras i konflikter som inte är av vikt för oss.

  Låt oss höra vilket det är som gäller.

  Sen har jag fortfarande inte fått svar på varför en svensk statlig instat i Irak överhuvudtaget är nödvändig. De som vill skjuta kryssningsmissiler över civila i Fallujah kan ju ta värvning i den amerikanska armén, de som vill göra en polisinsats kan lösa en flygbiljett till Bagdad och ställa sig utanför rekryteringskontoren för polismän. Om nu insatserna i alla fall sak baseras på individuella frivilliga krafter, menar jag.

  Sen vore det ju också kul om utrikesministern kunde kommentera det faktum att hans justitieministerkollega är beredd att ge amerikanska desertöre från Irakkriget asyl i Sverige. Tror du att detta skulle kunna bli en källa för kontroverser mella de svenska och amerikanska soldaterna ute i det Irakiska fältet, eller?

  Angående mina barns ålder, de är snart i den ålder då de har att genomgå den fortfarande obligatoriska mönstringen till den svenska krigsmakten.

 7. 7 Jörgen Modin

  Jag tycker du verkar ha en luddig ståndpunkt. Du får gärna klargöra den.

  Antingen håller den bloggliberale utrikesministern med om det och då är jag sänd på att få höra hans analys om på vilket sätt förhållandena i Irak hotar vårt svenska samhälle.

  Ordet samhälle verkar du ha plockat upp från mitt svar. Du använde ordet “fosterland” tidigare. Kan du utveckla det?

  Samt varför han dock inte anser att denna för Sverige tydligen livsviktiga konflikt är värd att bekämpa med alla till bud stående medel, dvs, även våra värnpliktiga i det fall då de frivilliga stupat!

  Nu förstår jag inte dig riktigt. Varför skulle det vara konstigt?

  Du nämnde folkrätt tidigare. Jag antar att du därmed stödjer FN-insatsen i Afganistan. Anser du att den hotar “fosterlandet”?

  Problemet är som Tony Blair sade i sitt tal på Labourkongressen, att världen är global, dvs vad som händer långt bort får konsekvenser även här. Det blir ineffektivt att vänta på att en Scud slår ner i just “fosterlandet”.

  Jag får uppfattningen att du oscillerar mellan en nyliberal, radikalpacifistisk ståndpunkt, och en nationskonservativ ståndpunkt och möjligen en socialistisk ståndpunkt. Det är svårt att hänga med. Blandningen torde ge en förvirrad utrikespolitik.

  Sen vore det ju också kul om utrikesministern kunde kommentera det faktum att hans justitieministerkollega är beredd att ge amerikanska desertöre från Irakkriget asyl i Sverige.

  Jag tycker det rimligt att ge skydd till människor som riskerar dödsstraff.

  Angående mina barns ålder, de är snart i den ålder då de har att genomgå den fortfarande obligatoriska mönstringen till den svenska krigsmakten.

  Vad tycker du om allmän värnplikt? Och varför?

 8. 8 Bulten i Bo

  Det kanske är på sin plats att den bloggliberale utrikesministern sätter sig in i vad folkrätten såger om krigshandlingar. Krigshandlingar är nämligen endast tillåtna i fall av:

  1) Självförsvar i händelse av militärt angrepp utifrån på sitt eget land
  2) Angreppskrig endast i de fall då detta är klart sanktionerat av FN:s säkerhetsråd.

  Den typ av konflikter som den bloggliberale utrikesministern tänker sända folk märkta med svenska flaggor (tydligen dock endast om han hittar en tillräcklig numerär av frivilliga) uppfyller ingen av de två givna statuterna.

  Men jag väntar fortfarande på svaret varför inte den bloggliberale utrikesministern kan låta sig inspireras av mitt mycket liberalare förslag: dvs låt de svenska individer som vill kriga få som individer ansluta sig till de redan existerande krigande armeér, t.ex. USA. Då får ni visserligen inte tillgång till mina och andra krigsmotståndares skattepengar, men jag antar att sanna liberaler i vilket fall som helst inte vill ta med tång i de av staten indrivna skattepengarna.

  Du tror inte att de amerikanska soldaterna i fält skulle bli lite purkna på sina blågulkors-försedda skyttegravskollegor, vars regering skyddar “fegisarna” i deras armé?

  Allmän värnplikt, jo, det är väl en rimligt förfarande att staten har rätt att kalla in för försvaret av vår nationella suveränitet.

 9. 9 Jörgen Modin

  Nu verkar din argumentation vara losskopplad från mina svar. En sak kan jag i alla fall svara på:

  Du tror inte att de amerikanska soldaterna i fält skulle bli lite purkna på sina blågulkors-försedda skyttegravskollegor, vars regering skyddar “fegisarna” i deras armé?

  Har vi rett ut om USA avrättar desertörer? Du verkar förutsätta det. Sedan tror jag inte man ska simulera för mycket i huvudet. Om Sverige erbjuder hjälp till Irak så får väl USA informeras om att dödsdömda desertörer kan beviljas asyl i Sverige. Och så får USA ta ställning till detta. Det är ju bättre att de är kvar än bara vi, så om det blir “them or us” så får väl “them” stanna där.

  Vad gäller folkrätt o dyl så har jag berört dessa frågor i mitt blogginlägg.

 10. 10 Bulten i Bo

  Så jag kommer att med en liberal bloggregering att få btala skatt till upprätthållandet av svenska trupper i Irak? Det Den liberale utrikesministern ger ingenting för mitt förslag att sådent bör ske på en fullständigt frivillig basis?

 11. 11 Bulten i Bo

  Om de amerikanska desertörerna riskerar dödsstraff eller tortyr, så ja

  svarade den bloggliberala justitieministern på min fråga om asyl till amerikanska desertörer. Som du kanske vet så har USA i dagarna klargjort att de avser att fortsätta använda “okonventionella förhörsmetoder” så någon utlämning kan vad jag förstår överhuvudtaget inte komma ifråga, dödsstraff eller ej.

 12. 12 Lubbe Ferrysson

  Vi sanna liberaler tycker dock naturligtvis att detta ska avgöras på individbasis…..
  Lögn, Bulten är inte liberal, Bulten är kommunist, åtminstone enligt honom själv.

  …….vad folkrätten såger om krigshandlingar. Krigshandlingar är nämligen endast tillåtna i fall av:
  1)Självförsvar i händelse av militärt angrepp utifrån på sitt eget land
  2) Angreppskrig endast i de fall då detta är klart sanktionerat av FN:s säkerhetsråd.

  Trevligt att en kommunistisk politruck tycker att Nordkoreas överfall på Sydkorea var brott mot ”folkrätten”. Samma med Nordvietnams överfall på Sydvietnam och kinesisk ockupation av Tibet. Kinesiska hot mot Taiwan strider också mot denna ”rätt”. Jag noterar också att Bulten som tycker att Israel har ingen existensberättigande, ändå erkänner att Israels försvarskrig mot arabiska granländer och terrorister sker enligt ”folkrätten” och att USA har folkrätten på sin sida när de bekämpar terroristpacket i Afghanistan. Bättre sen än aldrig.
  Men det skulle ändå vara passande med några konkreta fakta:
  Vilken konvention eller internationella avtal definierar Bultens ”folkrätt”? (konkreta paragrafer, inte den brunröda ”tolkningen”)
  Vilka länder skrev under ”folkrätten”?

 13. 13 Lennart Regebro

  “Lögn, Bulten är inte liberal, Bulten är kommunist, åtminstone enligt honom själv.”

  Man har rätt att ändra åsikt. I synnerhet till det bättre. 🙂

 1. 1 Ta över en del av diktaturernas frekvensband at Bloggregeringen
 2. 2 Stigande huspriser motverkar terror i Irak at Bloggregeringen

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.