Energi Archive

Statsminister Fredrik Reinfeldt pekar på de helt orimliga konsekvenser som EU:s målsättning på minst 20 % förnybar energi kan få för Sveriges del. EU-kommissionen planerar att kräva att Sverige ska ha 55 % förnybar energi, vilket kan tvinga Sverige att stänga kärnkraftverk (som inte räknas som förnybara). Se artikel på SR Ekot. Reinfeldt gör rätt […]

Regeringen har presenterat en utredning som i princip går ut på en statlig myndighet i förväg ska bestämma vilka priser som får tas ut på alla elnät, även de som är privatägda. Att bibehålla privatägda elnät med denna grad av statlig styrning blir rätt så löjligt. Varför inte förstatliga alla elnät på en gång istället? […]

Lena Sommestad, vd för Svensk Fjärrvärme och f.d. miljöminister (s), efterlyser på DN Debatt en partssammansatt nämnd med statlig medverkan för prisprövning av fjärrvärme. Det är ett riktigt dåligt förslag. Den typen av korporativistisk planekonomi gynnar varken fjärrvärmekunderna eller miljön som hade kunnat tjäna på att fler valde fjärrvärme. Däremed är det naturligt att fjärrvärmeleverantörerna […]

Klimatskatter

I samband med budgetpropositionen ändrar regeringen diverse skatter på klimatområden, se pressmeddelande. Det är bra att höja koldioxidskatten på bensin och diesel, det är ett effektivt styrmedel. Det är dock mindre bra att sänka koldioxidskatten för de som ingår i utsläppshandeln. Det är bra i teorin, men eftersom utsläppshandeln i praktiken fungerar så dåligt så […]

Två forskare i teknikhistora skriver på DN Debatt om avregleringen av den svenska elmarknaden. DN har också en artikel som visar att de kommunala energibolag ofta har lägre priser än privata. För att förstå hur elmarknaden fungerar (eller inte fungerar) måste man hålla i sär elproduktion och elnät (vilket inte DN-artikeln gör i önskvärd utsträckning). […]

Näringsdepartementet har presenterat ett PM om förslag på lag om ekodesign. Kärnpunkten i lagen är denna paragraf: 4 § En energianvändande produkt eller del skall vara så utformad att dess energianvändning är effektiv och dess miljöpåverkan är låg. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådan energianvändning och miljöpåverkan. Det […]

Miljöbalkens andra kapitel innehåller ett antal s.k. hänsynsregler. De är överlag rimliga och bra, förutom denna regel: 5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. Alla rationella aktörer som bedriver en verksamhet […]

I DN kan man nu ikväll läsa att Ryssland ställer in energileveranserna till Estland: Ryssland stoppar energi till Estland. Ryssland skyller på tekniska problem, som ingen tror på. Estland måste nu få energi från väst, och tänk om vi hade haft fler kärnkraftverk inom EU för att hjälpa dem? EU kan inte förlita sig på […]

EU:s energiministrar har idag enats om mål på 20 % för förnybar energi och 10 % för biodrivmedel inom EU fram till år 2020. Se här. Det är politikers roll att sätta upp mål och införa styrmedel för att hantera problem, i det här fallet utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen. Det är rimligt att […]

Före valet lovade Alliansen att Lagen om kärnkraftens avveckling skulle upphävas. Avvecklingslagen ger regeringen rätt att beordra stängning av kärnkraftverk, den används för att tvinga fram stängningen av Barsebäck. Att ta bort avvecklingslagen är viktigt för att göra det helt klart att någon ytterligare tvångsavveckling av kärnkraft i Sverige inte är aktuell. Det ger industrin […]