Miljö Archive

Hur bra är ekomat?

Den förra regeringen har slagit fast ett mål att 25 % av all mat som serveras på offentliga institutioner (skolor, daghem, sjukhus, etc) ska vara ekologisk 2010. Enligt en artikel i DN ligger vi så här långt dåligt till att uppfylla detta mål. Jag tror inte att det är så lyckat att ha den här […]

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet överväger Livsmedelsverket att förändra sina kostråd för att ta hänsyn till köttproduktionens miljö- och klimatpåverkan. Det är inte alls någon bra idé. Det riskerar att kraftigt sänka Livsmedelsverkets trovärdighet. Livsmedelsverket bör konsekvent hålla sig till att informera om olika livsmedels inverkan på vår hälsa. Det finns många aspekter på […]

Regeringen har beslutat att inte genomföra det förbud mot blyammunition som var planerat. Det är bara att gratulera Jägareförbundet till lyckad lobbying. För oss andra är det ett trist beslut. Bly är en giftig tungmetall som är farlig för såväl människor som övriga djur. Det är inte försvarbart att fortsätta sprida 500 ton bly i […]

Näringsdepartementet har presenterat ett PM om förslag på lag om ekodesign. Kärnpunkten i lagen är denna paragraf: 4 § En energianvändande produkt eller del skall vara så utformad att dess energianvändning är effektiv och dess miljöpåverkan är låg. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådan energianvändning och miljöpåverkan. Det […]

Miljöbalkens andra kapitel innehåller ett antal s.k. hänsynsregler. De är överlag rimliga och bra, förutom denna regel: 5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. Alla rationella aktörer som bedriver en verksamhet […]

Utvecklingen i Estland den senaste tiden visar att Sverige ska säga nej till den ryska gasledning som planeras att gå över Östersjön, och detta inte främst på grund av de legitima miljökritiska skäl man kan anföra mot projektet, utan av säkerhetspolitiska skäl. När Ryssland agerar så mot ett land som är medlem i EU och […]

Nu har regeringen satt ner foten angående den utlovade miljöbilspremien. Jag tycker inte att miljöbilspremie är någon bra idé över huvud taget, det bästa hade varit om den inte blivit av alls. Minst miljöpåverkan blir det om man inte kör bil alls, men det utgår ingen premie för det. Dessutom är gränsen för vad som […]

Regeringen har beslutat att inte tillåta exploatering av Städjan. Se artikel i DN. Ett bra beslut av regeringen, det visar att man tar miljöbalken på allvar. Att ge tillstånd till exploatering hade skapat ett olyckligt prejudikat som skulle urvattna det skydd som miljöbalken är avsedd att ge. Att bygga en skidanläggning kan inte rimligtvis anses […]

Bilbranchens organisation BIL Sweden har kommit med ett förslag om hur miljöbilar ska premieras. Förslaget går ut på att premien betalas ut först efter ett år, och bara om bilägaren kan visa att bilen huvudsakligen körts på ett alternativt bränsle (E85 eller biogas) och inte på vanlig bensin. Förslaget tyder på insikt i att det […]

DN har en intressant artikel som ifrågasätter det vettiga i att ersätta bensin med etanol som fordonsbränsle. Forskaren Torbjörn Rydberg har gjort en så kallad emergianalys (ej att förväxla med energianalys) och kommit fram till att det är orimligt ineffektivt att tillverka etanol ur biomassa för att ersätta bensin. Anledningen är helt enkelt att processen […]