Exploatera inte Städjan

Idre Fjäll vill bygga ut sin alpina anläggning till att även omfatta fjället Städjan i ett projekt som kallas Tre Toppar. Detta skulle göra intrång i ett Natura 2000-område, och kräver därför särskilt tillstånd.

Naturvårdsverket vill inte tillåta detta. Länsstyrelsen i Dalarna konstaterar att det finns stora naturvärden i området, men menar att det kan finnas skäl att göra undantag enligt 7 kap 29 § miljöbalken. Ett sådant undantag kan bara göras av regeringen, och frågan ligger nu på regeringens bord.

Formellt sett har regeringen alltså inte att ta ställning till om det finns skyddsvärda naturvärden i området, det är redan fastställt sedan tidigare. Regeringen ska endast ta ställning till om projektet Tre Toppar bör ges undantag för att (som det står i miljöbalken) “verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse“.

Regeringen bör inte bevilja undantag för Tre Toppar. Det vore orimligt att betrakta utbyggnad av en skidanläggning som “tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse“. Om regeringen skulle medge undantag på denna grund så skulle begreppet “väsentligt allmänintresse” urvattnas så mycket att det blir nästan meningslöst.

Begeppet “väsentligt allmänintresse” bör tolkas restriktivt och främst användas för viktig infrastruktur. Utbyggnad av vattenkraft skulle kunna vara ett sådant skäl, om det vore det enda sättet att säkra elförsörjningen (vilket det inte är i dagsläget). Men en skidanläggning är helt enkelt inte tillräckligt viktigt.

Sen så kan man tycka att det inte är så viktigt att skydda Städjan, och att Tre Toppar borde tillåtas ändå. Men det måste i så fall ske genom att man tar bort skyddet av Städjan, inte genom att man missbrukar reglerna om “väsentligt allmänintresse“. Det kan tyckas vara en pettitess, men det är viktigt att man håller sig till fattade beslut och inte använder svepskäl.

2006-11-23