Det är liberalt att vara för euron

Jag har länge haft svårt att förstå kritiken mot euron från nyliberalt håll.

Annars konsekventa nyliberaler som Henrik Alexandersson hemfaller åt nationalism och rent av merkantilism när de försvarar den svenska kronan mot euron.

Kritiken mot euron bygger på en oförmåga att vara konsekvent individualist. Att tala i termer av att “det är bra för Sverige att kronkursen sjunker” är nationalistiskt och föga liberalt. För den som har besparingar i svenska kronor och gillar att åka utomlands då och då är det inte bra att kronkursen sjunker. (Se även Per Bylunds kommentar på HAX bloggpost.)

Nyliberalerna brukar hävda att de egentligen inte vill ha nationella valutor heller, utan privata valutor. Men i praktiken verkar de rätt så nöjda med den svenska kronan. Dessutom tror jag att om t.ex. EU skulle avskaffa euron och ersätta den med privata valutor så skulle resultatet bli mer likt euron än nationell valuta i varje land. Det finns nämligen inget som säger att privata valutor skulle respektera nationsgränser.

Det talas även om att euron orsakar stora problem för länder som Grekland och Spanien under finanskrisen. Men då bortser man helt från att länder som Lettland drabbas av minst lika stora problem, trots egen valuta. Jag tror inte att euro eller egen valuta någon avgörande betydelse för hur hårt länder drabbas av finanskrisen. Länder som har misskött sin ekonomi får problem helt enkelt, med eller utan euro.

Men det verkar som om mycket små länder med egen valuta lätt får problem i dagens internationella finansiella omgivning. Island är det främsta exemplet på det. Det är nog så att en valuta behöver en viss kritisk massa för att fungera bra, och att Island saknar det. Har Sverige det?

Men varför stanna vid EU kan man undra? Borde inte hela världen ha en gemensam valuta? Jo, i princip har jag inga invändningar mot det. Men världen är inte mogen för detta idag, och att hastigt driva igenom något i stil med EMU på global nivå kan gå riktigt illa. Se tidigare inlägg om detta. Det finns dessutom mer akuta problem att ta i tu med på global nivå, t.ex. att avskaffa tullar och andra handelshinder.

13 kommentarer to “Det är liberalt att vara för euron”

 1. Attila säger:

  Jag har svårt att debattera just euron på rent ideologisk grund. Man kan nog vara (ny?)liberal och tycka både och.

  Vad jag däremot inte gillar är EU:s överstaliga ambitioner, och att utvecklingen drivs av politikerna, medan det i de flesta konstitutioner står att all makt utgår från folket. EU är och förblir ett politikerprojekt.

  Därför ser nog flera liberaler euron som en pusselbit i det hela, och reserverar sig mot detta, precis som de ogillar EU:s stormaktsambitioner.

 2. Dennis säger:

  Man kan ju tycka att det är en skillnad mellan att politiker bestämmer att en viss valuta ska användas inom ett visst område, och att enskilda individers användande leder till att en viss valuta används mer än andra. Det sistnämnda skulle man kunna kalla för marknadsekonomi.

  “Men då bortser man helt från att länder som Lettland drabbas av minst lika stora problem, trots egen valuta.”

  Du menar “trots medlemskap i ERM2”?

  För övrigt, om försvaret för kronan (som för min egen del handlar om att den är bättre än alternativet, inte att den är bra) är nationalism och merkantilism så tycks det mig som att det inte skiljer sig så mycket från EMU-förespråkarna ändå.

 3. Mikael Ståldal säger:

  Attila,

  Jag kan förvisso förstå att de som är skeptiska mot EU också motsätter sig att Sverige inför euron, eftersom det gör det svårare för Sverige att i framtiden lämna EU. Det är ett rimligt argument.

  Men HAX använde ju helt andra argument, och det var det som jag vände mig emot.

 4. Mikael Ståldal säger:

  Dennis,

  Jo, men det val vi i Sverige står inför är om politikerna ska bestämma att svenska kronor ska användas i Sverige, eller om politikerna ska bestämma att euro ska användas i Sverige. Jag förstår inte varför svenska kronor skulle vara mer liberalt eller marknadsekonomiskt än euro.

  Svenska individer har inte möjlighet att på egen hand byta till euro fullt ut, bl.a. eftersom svenska staten kräver att skatt ska betalas i svenska kronor.

  Försvar för kronan med de argument som HAX använde är nationalism och merkantilism. Det må finnas andra argument som inte är det.

 5. Dennis säger:

  Som sagt, att argumentera för att en situation är bättre än en annan betyder inte att den behöver vara bra och att man ställer sig bakom den. Alltså kan man knappast dra några slutsatser om vilka åsikter dessa personer egentligen har förrän de presenterat vad de själva helst skulle vilja se. Hax kommentar måste ju också rimligtvis förstås utifrån finanskrisen, eftersom han nämner den. Hans påstående är inte så mycket en värdering som ett faktapåstående, som kan vara rätt eller fel, och då bör diskussionen gälla det.

  Mitt första stycke var en kommentar till ditt påstående om att privata valutor skulle likna euron mer än kronan. Det är möjligt och jag har inga problem med det, om det bara berodde på individer själva fått välja.

  Ditt sista stycke i inlägget är smått motsägelsefullt. Uppenbarligen medger du att det sådant som optimala valutaområden är relevant, eftersom du inte vill ha en världsvaluta i dagsläget. Men exakt vad är det som säger att EMU skulle vara optimalt just nu? (Personligen är jag inte ens säker på att Sverige är det.) Det kan väl knappast handla om några ekonomiska argument, för min del så låter det som någon sorts nationalism, fast då med EU som utgångspunkt.

 6. Attila säger:

  Mikael Ståldal,
  Det jag reagerar på är din titel:
  “Det är liberalt att vara för euron”.

  Mja…

 7. Mikael Ståldal säger:

  Dennis,

  Anledningen till att jag inte vill ha en världsvaluta i dagsläget handlar mer om politik än om ekonomi. En gemensam valuta kräver vissa gemensamma politiska institutioner som idag finns i EU men saknas på global nivå. T.ex. bör man ha fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. De deltagande länderna bör också vara demokratiska och ha någon form av gemensam värdegrund.

  Att EU är optimalt idag handlar helt enkelt om att det är det största området där det är politiskt möjligt att ha en gemensam valuta (jag vill naturligtvis att hela EU ska införa euron). Möjligtvis skulle man kunna utvidga det till EES och Schweiz.

  På den globala nivån Jag ser jag kampen för fri handel och fri rörlighet som prioriterad framför gemensam valuta.

 8. Johan Richter säger:

  Menar du att man kan vara för euron som liberal eller att det följer från den liberala grundtanken på något sätt?

 9. Mikael Ståldal säger:

  Johan,

  Att det följer från den liberala grundtanken är kanske att ta i. Men om man står inför valet mellan svenska kronor och euro så har jag svårt att se några rimliga liberala argument för svenska kronor, förutom möjligtvis en allmän motvilja mot EU.

 10. Johan Richter säger:

  Menar du att tankarna kring optimalt valutaområde är helt fel ute och att det inte alls är en intressant analys att göra?

  Och vad du tycker du om federalismargumentet, att EMU flyttar makten längre från? Eller att penningpolitiken sköts bättre av Riksbanken än ECB? (Öppnare kommunikation, inget omodernt penningmängdsmål.)

  Jag håller med att det inte finns några principiella skillnader mellan euron och kronan men väl ett antal pragmatiska skillnader.

 11. Mikael Ståldal säger:

  Johan,

  Jag är ingen nationalekonom, och har inte studerat teorin om optimala valutaområden i detalj. Men så vitt jag förstått så finns det inte på långa vägar något konsensus bland nationalekonomer att optimala valutaområden skulle vara av avgörande betydelse. Och bland dem som anser det så är man oense om hur stort detta område skulle vara. Teorins upphovsman Robert Mundell förespråkar euron. Mot bakgrund av detta så tycker jag inte att det är seriöst att använda optimala valutaområden som argument för att behålla svenska kronor.

  Just när det gäller valutan så har jag svårt att se federalismargumentet som särskilt starkt eftersom både Riksbanken och ECB är – och ska vara – fristående från direkt politiskt inflytande. (Givet att man vill ha en fristående centralbank alltså, jag förstår varför vänsterpartister ogillar euron.)

  Jag har inte studerat närmare hur Riksbanken sköter sig i jämförelse med ECB, men jag har svårt att tro att skillnaden är så stor att det skulle ha någon avgörande betydelse.

 12. Johan Richter säger:

  “Just när det gäller valutan så har jag svårt att se federalismargumentet som särskilt starkt eftersom både Riksbanken och ECB är – och ska vara – fristående från direkt politiskt inflytande.”

  Men Riksbankens mål är fastställt av riksdagen. Det är faktiskt en betydande skillnad på att det praktiska utförandet sköts av tjänstemän och lämna över makten över vilka mål de ska följa också.