Positiva effekter av klimatåtgärder

DN Debatt skriver Folke Tersman bl.a. om att åtgärder mot klimatförändringen kan ha andra positiva bieffekter, och är därmed möjliga att motivera på andra sätt än av klimatskäl.

Det håller jag i princip med om. Men jag tycker att flera av de exempel som Tersman tar upp är tvivelaktiga:

  • Minskad köttkonsumtion leder till förbättrad folkhälsa. Dålig jämförelse då klimatet till sin natur är ett i högsta grad kollektivt problem, d.v.s. de utsläpp som jag orsakar drabbar alla människor lika och inte mig mer än någon annan. Ohälsa däremot drabbar ju primärt den individ som har en ohälsosam livsstil och bara indirekt andra människor. Därmed bör de politiska åtgärderna se helt olika ut. (Dessutom tror jag folkhälsoproblemen av just köttkonsumtion är något överdrivna.)
  • Det internationella samarbetet som vuxit fram kan hjälpa till att hantera andra problem. Det är jag inte så säker på. Olika typer av problem kräver olika typer av samarbeten. Det har tidigare gått enklare än nu att åstadkomma internationellt samarbete mot ett globalt miljöproblem, nämligen Montrealprotokollet mot utsläpp som skada ozonskiktet. Ramarna i form av FN och EU finns ändå. Och internationellt samarbete är inte alltid nödvändigtvis av godo.
  • Frågor om global rättvisa har förts upp på agendan. Har inte de varit på agendan redan tidigare, t.ex. genom FN:s Millenniemål? Jag är inte så säker på att uppmärksamheten genom klimatfrågan faktiskt kommer hjälpa till att förbättra den globala rättvisan utanför klimatområdet.

Jag skulle hellre peka på att minskning av fossilbränsleanvändning också minska andra problem med detta, främst luftföroreningar i form av partiklar, kolväten, kväveoxider, svaveloxider, etc. Men då gäller det att fossilbränsleanvändningen inte huvudsakligen ersätts med vårdslös eldning av biobränslen som ger liknande luftföroreningsproblem och/eller utarmad biologisk mångfald.

Minskad användning av olja och naturgas är också bra för vår framtida ekonomi och säkerhetspolitik då de troligtvis snart blir knappare och dyrare (Peak Oil), och de största tillgångarna finns i odemokratiska, instabila och/eller aggressiva länder. Vissa hävdar att denna knapphet även kommer drabba stenkol.

För att nå dessa fördelar gäller det dock att klimatåtgärderna inriktas på att minska användningen av fossila bränslen (olja, stenkol/brunkol och naturgas). Det är oroväckande att så mycket krut idag läggs på koldioxidavskiljning (CCS) och kolsänkor, det är åtgärder som inte har några positiva bieffekter.

Kommentarer är avstängda.