Liberal arbetsmarknad

Folkpartiet föreslår en ny arbetsmarknadsmodell.

Mycket bra förslag rakt igenom.

1. Modernisera och liberalisera arbetsrätten
I dag är anställningstid utgångspunkten vid uppsägningar. Vid en uppsägningssituation bör arbetsgivaren istället kunna låta kompetensen hos varje enskild medarbetare i större utsträckning avgöra vilka som ska få stanna på företaget.

Det är verkligen hög tid att skrota dagens turordningsregler, se tidigare inlägg om detta. Man kan i och för sig fråga sig hur man vid en tvist ska rangordna anställda efter kompetens. Det rimligaste är att det är arbetsgivaren som får välja vilja som ska sägas upp vid arbetsbrist.

2. Arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta alla som arbetar
Drygt en miljon svenska löntagare står i dag utan en inkomstrelaterad försäkring vid arbetslöshet. Om någon av dessa trots allt blir arbetslös står det offentliga ändå för ett yttersta försörjningsansvar. Därför bör arbetslöshetsförsäkringen, liksom sjukförsäkringen, vara allmän och obligatorisk.

Det är inkonsekvent och problematiskt att ha allmän sjukförsäkring men frivillig arbetslöshetsförsäkringen, se tidigare inlägg.

3. Staten bör sköta arbetslöshetsförsäkringen
Dagens frivilliga a-kassor hanteras av fackföreningarna. Om en allmän försäkring införs är det ändamålsenligt att försäkringen, som sjukförsäkringen, övergår till att administreras av en statlig myndighet.

Precis, och denna myndighet bör vara Försäkringskassan.

4. Mer enhetliga avgifter till arbetslöshetsförsäkringen
Erfarenheten hittills ger svagt stöd för att de starkt differentierade avgifterna till a-kassan har haft den inverkan på lönebildningen som förutsågs när reformen genomfördes. Därför behöver konstruktionen ses över och mer enhetliga avgifter införas.

Alla bör betala lika mycket till arbetslöshetsförsäkringen, precis som alla idag betala lika mycket till sjukförsäkringen.

5. Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen
Folkpartiet vill även att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs. Under den första tiden av arbetslöshet ska ersättningsnivån vara högre för att med tiden trappas av.

Taket i arbetslöshetsförsäkringen bör vara samma som i sjukförsäkringen, åtminstone under den första tiden av arbetslöshet. Alltså bör taket höjas från dagens mycket låga nivå.

Kommentarer är avstängda.