Trängselskatteintäkter

En statlig utredning om trängselskatten har presenterats. Den avråder från att intäkterna från trängselskatten ska gå någon annanstans än till staten, och från att någon annan än staten ska besluta om skattenivåer och andra detaljer.

Mot detta kommer protester från bl.a. Folkpartiet i Stockholm som vill att intäkterna ska garanteras stanna i regionen.

Som jag skrivit tidigare så bör intäkterna från trängselskatten gå till landstinget/regionen. Där bör intäkterna gå in i budgeten precis som inkomstskatten, och kan användas till såväl kollektivtrafik som sjukvård. Intäkterna bör inte öronmärkas till några specifika infrastrukturprojekt, och inte heller till trafik i allmänhet. Eftersom en stor del av landstingets/regionens utgifter består av kollektivtrafik så blir det ändå en viss styrning mot det, vilket är tillräckligt.

Vidare så bör beslut om avgiftsnivåer, tider och andra praktiska detaljer kring trängselskatten beslutas på lägre nivå än staten. Även här är den lämpliga instansen landstinget/regionen.

Alla betalstationer råkar förvisso idag ligga i samma kommun (Stockholm respektive Göteborg), men vissa grannkommuner som Solna och Mölndal påverkas påtagligt av trängselskatten. Därför är det inte lämpligt att låta kommunen ensam besluta. Utredningen föreslår att man kan låta kommunen besluta med krav på samråd med grannkommuner. Det vore dock att krångla till det, i synnerhet om syftet är att snabbare kunna besluta om ändringar. Att låta landstinget/regionen bestämma är enkelt och smidigt, och borde inte bli alltför ovant för ett organ som idag beslutar om kollektivtrafiktaxor.

Kommentarer är avstängda.