Lägg ner migrationsdomstolarna

Sverige har idag mycket höga ambitioner på rättssäkerhet när det gäller asylärenden, med möjlighet att överklaga i flera led. Beslut av Migrationsverket kan överklagas till en migrationsdomstol, och dom i migrationsdomstol kan överklagas till Migrationsöverdomstolen.

Migrationsdomstolarna tar upp alla överklagade beslut. Migrationsöverdomstolen har prövningstillstånd och tar bara upp principiellt viktiga ärenden var avgörande blir prejudicerande.

Det kan jämföras med brottsmål där dom i tingsrätt kan överklagas till hovrätt och vidare till Högsta domstolen som har prövningstillstånd.

Så vitt jag förstått är det mycket vanligt att Migrationsverkets avslag på asylansökningar överklagas till migrationsdomstol.

I dagens situation med ett mycket högt tryck av asylsökande leder till orimligt långa väntetider. Det drabbar inte bara asylärden, utan också andra migrationsärdenen som medborgarskap och arbetskraftsinvandring.

Vi har inte råd att ha samma höga ambitioner på rättssäkerhet i asylärden som i brottsmål. Problemet är inte i första hand att det kostar pengar att driva migrationsdomstolarna, problemet är långa väntetider på definitiva beslut vilket fördröjer integration och skapar mänskligt lidande.

Därför bör vi avskaffa systemet med två nivåer av migrationsdomstolar. Vi bör bara ha en Migrationsdomstol som fungerar som dagens Migrationsöverdomstol, med prövningstillstånd och som bara ta upp ärenden som är principiellt viktiga. Om denna Migrationsdomstol ej ger prövningstillstånd så vinner Migrationsverkets beslut laga kraft direkt.

De resurser som frigörs när migrationsdomstolarna bantas bör föras över till Migrationsverket, och Migrationsverket bör kunna rekrytera en del av den personal som sägs upp från migrationsdomstolarna.

Detta kommer leda till att fler felaktiga beslut vinner laga kraft och blir definitiva. Det kommer leda till ett större mått av godtycke och att människor kommer ikläm (t.ex. att asylsökande får avslag och tvingas lämna Sverige trots att de hade giltiga asylskäl).

Men denna kommer ändå vara tämligen marginellt jämfört med det enorma godtycke som vi ändå har idag i och med att flyktingar från t.ex. Syrien på egen hand måste lyckas ta sig till Sveriges gräns för att överhuvudtaget kunna söka asyl. I den processen finns det ingen rättssäkerhet alls, och Sverige tillsammans med övriga EU-länder arbetar aktivt för att försvåra den.

Att i dagens läge ha hög rättssäkerhet vid behandling av asylansökningar från syriska flyktingar som söker asyl vid gränsen är att sila mygg och svälja kameler. För att inte säga hyckleri.

Om vi på allvar till minska godtycket och se till att fler verkligt skyddsbehövande får hjälp så bör vi ta emot fler kvotflyktingar.

Se tidigare inlägg.

1 kommentar to “Lägg ner migrationsdomstolarna”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Hög tid att ta kontroll över gränsen säger:

    […] man inte är beredd att gå så långt så borde man se till att snabba upp asylprocessen avsevärt, och låta alla asylsökande bo på slutna förläggningar tills beslut är fattat, för att […]