Idre Fjäll vill bygga ut sin alpina anläggning till att även omfatta fjället Städjan i ett projekt som kallas Tre Toppar. Detta skulle göra intrång i ett Natura 2000-område, och kräver därför särskilt tillstånd.

Naturvårdsverket vill inte tillåta detta. Länsstyrelsen i Dalarna konstaterar att det finns stora naturvärden i området, men menar att det kan finnas skäl att göra undantag enligt 7 kap 29 § miljöbalken. Ett sådant undantag kan bara göras av regeringen, och frågan ligger nu på regeringens bord.

Formellt sett har regeringen alltså inte att ta ställning till om det finns skyddsvärda naturvärden i området, det är redan fastställt sedan tidigare. Regeringen ska endast ta ställning till om projektet Tre Toppar bör ges undantag för att (som det står i miljöbalken) “verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse“.

Regeringen bör inte bevilja undantag för Tre Toppar. Det vore orimligt att betrakta utbyggnad av en skidanläggning som “tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse“. Om regeringen skulle medge undantag på denna grund så skulle begreppet “väsentligt allmänintresse” urvattnas så mycket att det blir nästan meningslöst.

Begeppet “väsentligt allmänintresse” bör tolkas restriktivt och främst användas för viktig infrastruktur. Utbyggnad av vattenkraft skulle kunna vara ett sådant skäl, om det vore det enda sättet att säkra elförsörjningen (vilket det inte är i dagsläget). Men en skidanläggning är helt enkelt inte tillräckligt viktigt.

Sen så kan man tycka att det inte är så viktigt att skydda Städjan, och att Tre Toppar borde tillåtas ändå. Men det måste i så fall ske genom att man tar bort skyddet av Städjan, inte genom att man missbrukar reglerna om “väsentligt allmänintresse“. Det kan tyckas vara en pettitess, men det är viktigt att man håller sig till fattade beslut och inte använder svepskäl.


10 kommentarer till “Exploatera inte Städjan”  

 1. 1 Oskar

  Exploatera kan enligt Ne förutom att avse brukande, nyttjande för ett ändamål betyda “hänsynslöst utnyttja, utsuga”. Det är olyckligt att använda ett sådant ordval. Jag tolkade direkt rubriken i den negativa betydelsen. Frågan som infinner sig då är: På vilket sätt kan man säga att byggandet av en skidanläggning hänsynslöst utnyttjar, och suger ut ett berg? (Eller ens ett område som kringgärdar ett berg.) Kan verka språkfacistiskt, men jag tycker allmänt att begreppet att exploatera missbrukas. Naturen omformas, brukas och nyttjas hela tiden av människan. Det är en förutsättning för vår överlevnad. Exploatera naturen skulle vara om man förbrukar icke förnyelsebara naturresurser på ett sådant sätt man permanent förstör livsförutsättningarna för framtida generationer. (Exempelvis att hugga ner skog utan att återplantera den på platser där risk för jorderosion föreligger.) Att bygga en skidanläggning faller inte inom denna definition. Kan hålla med att regeringen inte bör vrida och vränga på lagen, utan istället ta bort “skyddet” av städjan.

 2. 2 Vidde

  Det finns antagligen en anledning till att berget är skyddat. Och som jag förstod det (om jag inte är helt ute och cyklar nu) brukas marken redan av samer. Hur ska de överleva?

  För övrigt förstör man ju utseendet på berget om man bygger över det med skidanläggningar.

 3. 3 Mikael Ståldal

  Tre Toppar kommer innebära att skog avverkas. Om det permanent förstör framtida livsförutsättningar är dock tveksamt.

 4. 4 Vidde

  Fråga samerna.

 5. 5 Oskar

  Skog är en 100% förnyelsebar råvara. Det kan aldrig vara ett argument i Sverige. Den svenska skogsmassan ökar för närvarande dessutom.

 6. 6 Mikael Ståldal

  Naturligtvis är skog förnybar, och skogsavverkning är inget problem i sig. Däremot hävdas det att den som som skulle avveckas skulle ha viktiga naturvärden och en avverkning skulle kanske hota den biologiska mångfalden.

  Om det stämmer eller inte vet jag inte. Jag har en känsla av att sådana aspekter har en tendens att överdrivas.

 7. 7 Vidde

  Jag har en känsla att sådana aspekter har en tendens att underdrivas av de som har pengar att tjäna på att göra det. Som sagt, vad säger samerna?

 8. 8 Mille

  Hej.
  Fråga samerna direkt tycker jag. De är med i diskussionerna om projektet. Såvitt jag har förstått handlar det om att lösa deras förflyttning av renarna mellan sommar och vinterbete. Och det tror jag att det finns möjligheter till bra lösningar på det problemet.

 9. 9 Mille

  Hej.
  Fråga samerna direkt tycker jag. De är med i diskussionerna om projektet. Såvitt jag har förstått handlar det om att lösa deras förflyttning av renarna mellan sommar och vinterbete. Och jag tror att det finns möjligheter till bra lösningar på det problemet.

 1. 1 Bra att regeringen tar miljöbalken på allvar at Bloggregeringen

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.